Afdruk & gegevensbescherming

Verantwoordelijke uitgever :

Mabrilux Ltd.
Mathieu Wauters
rue mitoyenne 343
4840 Welkenraedt
België

E-mail: info@mabrilux.com

BTW-nummer : BE 0419.393.356

Technische realisatie :

Tom’s Multitech
Hochstrasse 9a
4711 Astenet
België
info@toms-multitech.com
www.toms-multitech.com

Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor externe links naar inhoud van derden.

Disclaimer

Ondanks de grootste zorgvuldigheid bij het maken van de website kan Mabrilux GmbH niet instaan voor de volledige juistheid van alle inhoud en documenten. Mabrilux GmbH wijst daarom alle aansprakelijkheid met betrekking tot de website en de inhoud ervan af.

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als eerste informatie voor de gebruiker. Mabrilux GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontbrekende informatie, onnauwkeurigheden of fouten. Tom’s Multitech kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van de website (winstderving, verlies van klanten, enz.).

Tom’s Multitech aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door klanten ingevoerde artikelen, teksten en documenten. Voor de inhoud van de website is uitsluitend de klant Mabrilux GmbH zelf verantwoordelijk.

Verzameling en verwerking van gegevens

De bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken ter gelegenheid van uw bezoek aan onze website is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Uw gegevens worden beschermd in het kader van de wettelijke voorschriften. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens tijdens uw bezoek aan de website worden verzameld en hoe deze worden gebruikt:

Elke toegang tot onze website en elke opvraging van een op de website opgeslagen bestand wordt geregistreerd. De opslag dient voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden. Het volgende wordt geregistreerd: Naam van het opgevraagde bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, webbrowser en aanvragend domein.

Bovendien worden de IP-adressen van de aanvragende computers geregistreerd.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen geregistreerd wanneer u deze informatie vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag of registratie.

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Voor zover u ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, gebruiken wij deze uitsluitend om uw aanvragen te beantwoorden, om met u gesloten overeenkomsten te verwerken en voor de technische administratie. Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven of anderszins overgedragen als dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het contract – in het bijzonder de overdracht van bestelgegevens aan leveranciers, als dit noodzakelijk is voor de facturering of als u vooraf toestemming heeft gegeven. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. Het wissen van opgeslagen persoonsgegevens vindt plaats als u uw toestemming tot opslag herroept, als uw kennis niet meer nodig is om het met de opslag nagestreefde doel te bereiken of als de opslag ervan om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is.

Recht op informatie

Op schriftelijk verzoek informeren wij u graag over de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen.

Beveiliging

Wij stellen alles in het werk om uw persoonlijke gegevens door middel van alle technische en organisatorische maatregelen zo op te slaan dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij communicatie per e-mail kunnen wij geen volledige gegevensbeveiliging garanderen, daarom raden wij u aan vertrouwelijke informatie per post te versturen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door deze website te gebruiken, geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Links

Links naar deze website zijn welkom.

Wetgeving

Deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Privacybeleid

Algemene informatie

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij naar ons privacybeleid dat onder deze tekst is opgenomen.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Voor details verwijzen wij naar onze verklaring inzake gegevensbescherming onder het kopje “modules van derden en analysetools”.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de bezwaarmogelijkheden.

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Bij het gebruik van deze website worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is Mabrilux GmbH.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. Een informele mededeling per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij schendingen van het gegevensbeschermingsrecht heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van het gegevensbeschermingsrecht is de nationale commissaris voor gegevensbescherming van het land waar de klant is gevestigd.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde over te dragen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in de regel van uw browser.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Verwerking van ordergegevens

Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van ordergegevens gesloten en houden ons bij het gebruik van Google Analytics aan de strenge eisen van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

Demografische kenmerken met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gegenereerd die verklaringen bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals weergegeven in het punt “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.